Polscy Patrioci

Zapraszamy do firmy

Nie jesteś zalogowany na forum.

#1 2017-04-21 10:28:52

Milosz Ratyk
Założyciel Firmy
Skąd: Gdańsk
Dołączył: 2017-04-18
Liczba postów: 196
Windows 7Opera 43.0.2442.1144

Przetarg na serwisowanie samochodów firmowych

Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Polscy Patrioci
Osoba do kontaktów: Miłosz Ugorny
Polska
Tel.: +48 881 930 333
E-mail: rzecznik.pp@gmail.com
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów)
można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ciągniki siodłowe
I.3) Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających
Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Serwisowanie samochodów firmowych, oraz naczep
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Gdańskie
Polscy Patrioci
Szczecin.
II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

1) Przedmiotem zamówienia jest Serwisowanie samochodów firmowych, oraz naczep
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
34622100, 34630000, 38548000, 48100000, 80531000
II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.1.8) Informacje o częściach zamówienia
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 2 (od udzielenia zamówienia)
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości brutto umowy za wykonanie przedmiotu zamówienia
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
10.05.2017 - 09:00
IV.3.5) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski, angielski.
IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 90 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 11.05.2017 - 10:00
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

Oferty należy wysyłać mailowo rzecznik.pp@gmail.com z dopiskiem Przetarg na serwisowanie samochodów firmowych


Rzecznik Prasowy Firmy  Polscy Patrioci
Milosz Ratyk

Offline

#2 2017-06-28 10:21:26

Milosz Ratyk
Założyciel Firmy
Skąd: Gdańsk
Dołączył: 2017-04-18
Liczba postów: 196
Windows 7Opera 45.0.2552.898

Odp: Przetarg na serwisowanie samochodów firmowych

35642.jpg


Rzecznik Prasowy Firmy  Polscy Patrioci
Milosz Ratyk

Offline

#3 2017-06-28 10:21:40

Milosz Ratyk
Założyciel Firmy
Skąd: Gdańsk
Dołączył: 2017-04-18
Liczba postów: 196
Windows 7Opera 45.0.2552.898

Odp: Przetarg na serwisowanie samochodów firmowych

35643.jpg


Rzecznik Prasowy Firmy  Polscy Patrioci
Milosz Ratyk

Offline

Użytkowników czytających ten temat: 0, gości: 1
[Bot] CCBot