Polscy Patrioci

Zapraszamy do firmy

Nie jesteś zalogowany na forum.

#1 2017-04-20 18:01:34

Milosz Ratyk
Założyciel Firmy
Skąd: Gdańsk
Dołączył: 2017-04-18
Liczba postów: 196
Windows 7Opera 43.0.2442.1144

Przetarg na zakup nowych ciągników siodłowych

Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Polscy Patrioci
Osoba do kontaktów: Miłosz Ugorny
Polska
Tel.: +48 881 930 333
E-mail: rzecznik.pp@gmail.com
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów)
można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ciągniki siodłowe
I.3) Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających
Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Dostawa 3 sztuk używanych ciągników siodłowych
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Gdańskie
Polscy Patrioci
Gdańsk.
II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów


1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa 3 sztuk używanych ciągników siodłowych,
jedno osiowe, o ładowności minimum 24 tony
, wraz ze specjalistycznym wyposażeniem obsługowym, pakietem naprawczym, pakietem eksploatacyjno– naprawczym,
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
34622100, 34630000, 38548000, 48100000, 80531000
II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.1.8) Informacje o częściach zamówienia
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 2 (od udzielenia zamówienia)
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości brutto umowy za wykonanie przedmiotu zamówienia

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
10.05.2017 - 09:00
IV.3.5) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski, angielski.
IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 90 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 11.05.2017 - 10:00
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie


Oferty należy wysyłać mailowo rzecznik.pp@gmail.com z dopiskiem Przetarg na zakup nowych ciągników siodłowych


Rzecznik Prasowy Firmy  Polscy Patrioci
Milosz Ratyk

Offline

#2 2017-04-20 21:43:17

Milosz Ratyk
Założyciel Firmy
Skąd: Gdańsk
Dołączył: 2017-04-18
Liczba postów: 196
Windows 7Opera 43.0.2442.1144

Odp: Przetarg na zakup nowych ciągników siodłowych

Przetarg Zakończony


Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Meszek - Trans

Zaoferowała ona
390.000 zł za 5 ciężarówek o przebiegu od 300.000km - 1.200.000km
Zaoferowała ona 3 letnią gwarancję


Rzecznik Prasowy Firmy  Polscy Patrioci
Milosz Ratyk

Offline

#3 2017-04-20 21:43:51

Milosz Ratyk
Założyciel Firmy
Skąd: Gdańsk
Dołączył: 2017-04-18
Liczba postów: 196
Windows 7Opera 43.0.2442.1144

Odp: Przetarg na zakup nowych ciągników siodłowych

c98a74e78e688e9dgen.jpg


Rzecznik Prasowy Firmy  Polscy Patrioci
Milosz Ratyk

Offline

#4 2017-04-20 21:44:12

Milosz Ratyk
Założyciel Firmy
Skąd: Gdańsk
Dołączył: 2017-04-18
Liczba postów: 196
Windows 7Opera 43.0.2442.1144

Odp: Przetarg na zakup nowych ciągników siodłowych

2de14ea332f48fb1gen.jpg


Rzecznik Prasowy Firmy  Polscy Patrioci
Milosz Ratyk

Offline

Użytkowników czytających ten temat: 0, gości: 1
[Bot] CCBot